Υπηρεσίες ENGI

Σύνταξη τεχνικών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική και κάθε άλλη χρήση.

Διενέργεια επιμετρήσεων για δημόσια έργα, τεχνικές εκθέσεις, πραγματογνωμοσύνες.